De CVD-vergelijking berekent de weerstand in functie van de temperatuur; dit is het omgekeerde van het meest voorkomende gebruik: temperatuur in functie van de weerstand. Om de waarde van de weerstand van de RTD om te zette in temperatuur, is men verplicht een kwadratische vergelijking van de 2e graad te gebruiken die, in zekere zin, de omgekeerde CVD-vergelijking is, maar enkel voor temperaturen hoger dan 0°C:
$$ T = \frac{{ – A + \sqrt {{A^2} – 4B\left( {1 – \frac{{{R_T}}}{{{R_0}}}} \right)} }}{{2B}} $$

Voor temperaturen lager dan 0°C, is de CVD-vergelijking te complex om op te lossen en dringt het gebruik van digitale methodes zich op. De meest precieze methode bestaat erin digitaal op zoek te gaan naar de wortel van de CVD-vergelijking; anders gezegd, de volgende vergelijking oplossen:
$$ f\left( T \right) = {R_0}\left[ {1 + AT + B{T^2} + C\left( {T – 100} \right){T^3}} \right] – {R_T} = 0 $$

De meest geschikte methode is die van de tangent (of het algoritme van Newton). Deze methode biedt als voordeel met zekerheid te convergeren op voorwaarde dat de wortel goed werd omkaderd door een bepaald interval. Dit kan worden gerealiseerd door de gemiddelde gevoeligheid van een RTD te kennen. Deze methode dwingt ons ook om de afgeleide van de CVD-vergelijking, die gemakkelijk kan worden berekend, te kennen:
$$ \frac{{df\left( T \right)}}{{dT}} = {R_0}\left[ {A + 2BT + 4C{T^3} – 300C{T^2}} \right] $$

Tot slot moeten we er zeker van zijn dat de vergelijking slechts één wortel heeft. Dat is het geval voor de CVD-vergelijking. Het eenvoudige algoritme bevindt zich in alle boeken over digitale methodes. Het bestaat erin om, voor een bepaald startpunt $$ {{t_0}} $$, de tangent van dit punt $$ f’\left( {{t_0}} \right) $$ te bepalen, die de curve koppelt aan een nieuw punt $$ {{t_1}} $$. In dit punt berekenen we de tangent opnieuw: $$ f’\left( {{t_1}} \right) $$ Dit resultaat zal op zijn beurt de curve kruisen op een bepaald punt $$ {{t_2}} $$, enz. tot op het moment waarop er een kloof optreedt tussen twee opeenvolgende punten, $$ {{t_i}} $$ kleiner dan het criterium voor stopzetting (bepaald door ). Het programma “RTD.xls” maakt gebruik van dit algoritme. Zie de broncode:

broncode