ARTIKEL 1 – OFFERTE EN BESTELLING

1.1 Tenzij anders bepaald in onze bijzondere voorwaarden zijn onze offertes een maand geldig. Voor een bestelling die wordt geplaatst na het verstrijken van die termijn behouden wij ons het recht voor om nieuwe prijzen af te geven in overeenstemming met de kostprijs. Alle wijzigingen of bijkomende werken zullen het voorwerp uitmaken van een bijkomende factuur.

1.2 Bestekken voor reparaties worden opgemaakt onder voorbehoud van verborgen gebreken waarvoor wij ons het recht voorbehouden voor bijkomende facturering.

1.3 Bestellingen, alsook mondelinge overeenkomsten hierover moeten schriftelijk worden bevestigd. Alleen de bevestiging van de bestelling wordt in aanmerking genomen, tenzij de voorwaarden van de klant door ons schriftelijk werden erkend.

1.4 Wanneer bij leveringen op afroep de goederen niet worden afgenomen binnen de in de bijzondere voorwaarden overgekomen termijnen, behouden wij ons het recht voor de bestelde goederen te leveren zonder bericht of ons gedeeltelijk of volledig van onze leveringsplicht te bevrijden.

1.5 De gebruiksaanwijzingen die bij de uitrusting worden geleverd zijn opgesteld in de taal van de fabrikant. Elke aanvraag voor een andere taal zal als supplement worden aangerekend.

ARTIKEL 2 – PRIJS EN BETALING

2.1. Onze prijzen worden opgegeven in euro, exclusief btw. De taksen zijn voor rekening van de klant.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn onze facturen te betalen op onze maatschappelijke zetel binnen 30 dagen vanaf het einde van de maand van hun datum van uitgifte en dit in overeenstemming met de wet van 8 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Elke verandering in de financiële toestand van de koper geeft ons het recht een vooruitbetaling te vorderen.

2.3. Elke klacht betreffende een factuur moet ons uiterlijk binnen 8 kalenderdagen vanaf de datum van verzending ervan schriftelijk (brief, fax of e-mail) worden gemeld.

2.4. Elke factuur die niet op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand met zich brengen en zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag als schadevergoeding, met een minimum van 75 euro.

ARTIKEL 3 – LEVERINGSVOORWAARDEN EN -TERMIJNEN

3.1. Onze prijzen gelden voor een levering af onze vestigingen (incoterm ICC2020 EXW, onze opslagplaatsen in Strépy-Bracquegnies, verpakking inbegrepen tenzij speciale verpakking). Indien wij instaan voor het transport, zijn de transportkosten en -risico’s voor rekening van de klant en worden die hem aangerekend, tenzij anders bepaald in onze bijzondere voorwaarden.

3.2. Artikel 3.1. geldt eveneens voor onze internationale leveringen. Alle transportkosten (met inbegrip van de kosten voor inspectie van oorsprong, oorsprongscertificaat, bankkosten voor documentair krediet, taksen e.d.) en transportrisico’s zijn voor rekening van de klant. Afhankelijk van het type transport zal de incoterm van toepassing worden gespecificeerd in onze bijzondere voorwaarden. 

Ingeval een betaling wordt uitgesteld ten gevolge van de uitvoer zullen wij tevens het recht hebben verwijlinteresten te vorderen tegen de conventionele rentevoet vermeld in artikel 2.4.

3.3. De klant mag gedeeltelijke leveringen niet weigeren. Indien de levering van de toestellen niet kan plaatsvinden bij de klant om een reden die aan hem is toe te schrijven, zullen wij het recht hebben van hem de transport-, zorg- en opslagkosten te vorderen. Tevens zullen wij het recht hebben om het contract op te zeggen overeenkomstig artikel 7.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk gewaarborgd in onze bijzondere voorwaarden zijn de leverings- en uitvoeringstermijnen die in onze bijzondere voorwaarden worden vermeld termijnen bij benadering en verbinden ze ons tot geen enkele schadeloosstelling, uitkering van interesten of boete. Onze aansprakelijk kan pas in het geding komen na een ingebrekestelling en in geval van aanzienlijke vertraging die toe te schrijven is aan een zware fout van onze kant.

3.5. Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat de door ons opgegeven leveringstermijnen pas beginnen te lopen bij de uitvoering door de klant van zijn contractuele verbintenissen, met name de betaling van het voorziene voorschot. Verder worden de termijnen opgeschort wanneer de klant de door onze vennootschap gevraagde gegevens laattijdig verstrekt.

ARTIKEL 4 – AANVAARDING

De toestellen worden verondersteld door de klant te zijn aanvaard uiterlijk acht kalenderdagen na levering of na de indienstelling indien wij hiervoor instaan.

De aanvaarding geldt voor alle zichtbare gebreken, m.a.w. alle gebreken die de klant kon opsporen bij een ernstige en grondige controle.

Defecte of niet-conforme toestellen worden naar onze keuze vervangen, gerepareerd of teruggenomen en terugbetaald, met uitsluiting van de ontbinding van het contract en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 5 – GARANTIE

5.1. Wanneer op de verkochte toestellen een fabrieksgarantie geldt, maken wij de inhoud en de voorwaarden voor de toepassing van die garantie over aan de klant,

waarbij wij hem vragen die na te leven wanneer hij zich in het geval bevindt dat hij de garantie moet inroepen.

5.2. In de andere gevallen en onder voorbehoud van speciale bepalingen in onze bijzondere voorwaarden waarborgen wij de toestellen die wij verkopen tegen verborgen gebreken gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de levering of de indienststelling indien wij hiervoor instaan. De garantie geldt niet voor gebreken die er niet waren op het ogenblik van de levering of indien het om kleine gebreken gaat of ook indien de toestellen niet in normale of voorzienbare omstandigheden werden gebruikt.

5.3. Om te kunnen genieten van de garantie moet de klant ons van elke klacht over verborgen gebreken kennis geven door middel van een aangetekende brief binnen maximaal 8 kalenderdagen nadat hij de gebreken heeft vastgesteld of normaal gezien had moeten vaststellen. Verder moet de klant al zijn verplichtingen tegenover ons hebben vervuld.

5.4. Onze garantie wordt beperkt tot, volgens onze keuze, de gratis reparatie of de gedeeltelijke of volledige vervanging van het defecte toestel, met uitsluiting van de ontbinding van het contract en/of schadevergoeding.

5.5. Voor de ijking waarborgt onze vennootschap dat de waarden die in haar attest zijn opgegeven, werden vastgesteld met instrumenten volgens de nationale standaardwaarden binnen het kader van de bekendgemaakte meetonzekerheden en van de interne procedures van ons laboratorium. Onze vennootschap kan dezelfde resultaten niet garanderen met andere instrumenten en in andere werkomstandigheden.

5.6. De klant wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat de temperatuursensoren niet zijn gewaarborgd, wat hij aanvaardt, tenzij hierover een bijzondere afspraak is gemaakt tussen de fabrikant en de klant of tussen onze vennootschap en de klant.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

Volgende gevallen worden beschouwd als overmacht die ons toelaat de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten of het contract op te zeggen zonder vergoeding:

gedeeltelijke of volledige staking, oproer, lock-out, slechte weersomstandigheden, machinebreuk of elke andere omstandigheid buiten onze wil die de normale uitvoering van onze verplichtingen onmogelijk of aanzienlijk duurder of moeilijker maakt.

ARTIKEL 7 – ONTBINDING VAN HET CONTRACT

Wij zijn gerechtigd het contract van rechtswege te ontbinden door kennisgeving van onze wil aan de klant bij aangetekende brief, in geval van ernstige tekortkoming van de klant aan een van zijn contractuele verplichtingen of indien blijkt dat hij een van zijn hoofdverplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal uitvoeren, en dit nog voor die verplichting opeisbaar is. Bij ontbinding zal de klant ons een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair wordt vastgesteld op 15 % van de verkoopprijs, met een minimum van 75 euro. 

ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Onze contracten worden geregeld door het Belgische recht. Elke betwisting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op onze contractuele betrekkingen met de klant valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Bergen (België).